Formación Laboris
Curso relacionado
 • CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES
  PRECIO: 140 €
  OPOSICIÓN:Presencial en Valencia

  Requisitos: Máster en Profesorado de Educación Secundaria o antiguo C.A.P, o experiencia docente previa.

Oposición para Profesor Secundaria Lengua Valenciana

Luis Vives
Luis Vives

Oposición Presencial en Valencia (Valencia)

Precio: 130 €

Resumen

Curso de preparación para las Oposiciones de Profesor de Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana.

Requisitos

Titulación mínima requerida: Master.

Temario completo de este curso

1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.
2. La variació lingüística. Varietats i registres.
3. El registre estàndard. El registre colloquial.
4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.
6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.
7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.
8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.
9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.
10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.
11. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.
12. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.
13. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.
14. Fonologia I. Sistema vocàlic. La síllaba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.
15. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.
16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.
17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.
18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.
19. Els determinants: l'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.
20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.
21. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.
22. El verb. Morfologia verbal.
23. La preposició, la conjunció, l'adverbi i les locucions adverbials.
24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.
25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.
26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.
27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.
28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.
29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.
30. 30 El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.
31. La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.
32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.
33. Les tipologies textuals: tipus de textos.
34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.
35. La narrativa. Els elements narratius.
36. La poesia. Recursos de la funció poètica.
37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.
38. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.
39. 39 Ramon Llull i el naixement de la prosa.
40. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.
41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.
42. 42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».
43. L'Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.
44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.
45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.
46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».
47. El teatre medieval: el «Cant de la Sibilla». Les consuetes. «El misteri d'Elx».
48. La literatura popular fins al segle XX.
49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.
50. 50 El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.
51. La poesia del segle XIX.
52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.
53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.
54. El Modernisme. Pensament i evolució.
55. La poesia i el teatre modernista
56. La narrativa modernista.
57. El Noucentisme. Pensament i evolució.
58. La literatura dels noucentistes.
59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.
60. El conte entre el Modernisme i 1939.
61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.
62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.
63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.
64. La novella psicològica.
65. El periodisme al segle XX.
66. El teatre a partir de 1939.
67. La novella i el conte de postguerra.
68. El realisme històric i la poesia social.
69. La crítica, l'assaig i els llibres de memòries contemporanis.
70. La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.
71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novella policíaca i/o negra, la novella i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Educación y cultura • CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

  Requisitos: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Máster en Profesorado de Educación Secundaria o antiguo C.A.P, o experiencia docente previa.

  Oposición
  Presencial en Valencia
  140 €


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Documento adjunto.

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de algún estado de la Unión Europea.-Tener entre 18 y 65 años.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con las ...

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos en el temario

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Oposiciones de psicopedagogía - el desarrollo de un tema - la resolución de casos prácticos - la defensa plan de orientación - la unidad de intervención. ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2021 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.