Formación Laboris

Oposición para Profesor Secundaria: Lengua y Literatura Valenciana

CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES
CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

Oposición Presencial en Valencia (Valencia)

Precio: 150 €
Duración: 9 meses

Resumen

Requisitos: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Máster en Profesorado de Educación Secundaria o antiguo C.A.P, o experiencia docente previa.

Información adicional

Suministra material : Sí

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

 • 1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.
 • 2. La variació lingüística. Varietats i registres.
 • 3. El registre estàndard. El registre colloquial.
 • 4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
 • 5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.
 • 6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.
 • 7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.
 • 8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.
 • 9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.
 • 10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.
 • 11. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.
 • 12. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.
 • 13. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.
 • 14. Fonologia I. Sistema vocàlic. La síllaba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.
 • 15. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.
 • 16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.
 • 17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.
 • 18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.
 • 19. Els determinants: l'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.
 • 20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.
 • 21. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.
 • 22. El verb. Morfologia verbal.
 • 23. La preposició, la conjunció, l'adverbi i les locucions adverbials.
 • 24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.
 • 25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.
 • 26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.
 • 27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.
 • 28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.
 • 29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.
 • 30. 30 El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.
 • 31. La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.
 • 32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.
 • 33. Les tipologies textuals: tipus de textos.
 • 34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.
 • 35. La narrativa. Els elements narratius.
 • 36. La poesia. Recursos de la funció poètica.
 • 37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.
 • 38. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.
 • 39. 39 Ramon Llull i el naixement de la prosa.
 • 40. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.
 • 41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.
 • 42. 42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».
 • 43. L'Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.
 • 44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.
 • 45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.
 • 46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».
 • 47. El teatre medieval: el «Cant de la Sibilla». Les consuetes. «El misteri d'Elx».
 • 48. La literatura popular fins al segle XX.
 • 49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.
 • 50. 50 El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.
 • 51. La poesia del segle XIX.
 • 52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.
 • 53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.
 • 54. El Modernisme. Pensament i evolució.
 • 55. La poesia i el teatre modernista
 • 56. La narrativa modernista.
 • 57. El Noucentisme. Pensament i evolució.
 • 58. La literatura dels noucentistes.
 • 59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.
 • 60. El conte entre el Modernisme i 1939.
 • 61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.
 • 62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.
 • 63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.
 • 64. La novella psicològica.
 • 65. El periodisme al segle XX.
 • 66. El teatre a partir de 1939.
 • 67. La novella i el conte de postguerra.
 • 68. El realisme històric i la poesia social.
 • 69. La crítica, l'assaig i els llibres de memòries contemporanis.
 • 70. La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.
 • 71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novella policíaca i/o negra, la novella i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Educación y cultura • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de algún estado de la Unión Europea.-Tener entre 18 y 65 años.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con las ...

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos en el temario

  Oposición
  Semipresencial en Valencia
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Oposiciones de psicopedagogía - el desarrollo de un tema - la resolución de casos prácticos - la defensa plan de orientación - la unidad de intervención. ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea.- Ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.- Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

  Requisitos: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Máster en Profesorado de Educación Secundaria o antiguo C.A.P, o experiencia docente previa.

  Oposición
  Presencial en Valencia
  140 €

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2021 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.