Formación Laboris
Curso relacionado
 • MasterD Oposiciones MasterD Oposiciones
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Semipresencial en Barcelona

  Requisitos: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.-Haver complert 18 anys i no superar els 65.-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir el permís de conduir de la classe B o...

Oposición para Agent rural Generalitat de Catalunya (Manresa)

CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL
CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL

Oposición Presencial en Manresa (Barcelona)

Precio:
Duración: 11 meses

Resumen

Curso de preparación para las Oposiciones a Agente Rural de la Generalitat de Catalunya. Clases presenciales en Manresa. Grupos reducidos. Profesores especialistas en cada materia. Se imparte todo el temario (supuestos prácticos incluidos).

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria, titulación mínima requerida: Curso, permiso de conducir: B , edad mínima requerida de 18 años.

Información adicional

Requisitos: Ser mayor de 18 años. Estudios: ESO o EGB. Carnet de conduir B

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

Part general del temari

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5
Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 6
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 7
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 8
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 9
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 10
Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 11
La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Tema 12
El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13
El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.

Tema 14
Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15
Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 16
Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumental.

Tema 17
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d'actuació.

Tema 18
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 20
Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.

Tema 21
Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

Tema 22
La Llei de Residus de Catalunya.
Tema 23
Legislació en matèria d'aigües.

Tema 24
L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

Tema 25
L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.

Tema 26
El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.

Tema 27
Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

 

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Medio ambiente • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.Haver complert 18 anys i no superar els 65.Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.-Haver complert 18 anys i no superar els 65.-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o ...

  Oposición
  Semipresencial en Tarragona
  A consultar
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.