Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Tècnic mitjà corporacions locals

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria, titulación mínima requerida: Curso.

Temario completo de este curso

DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L’ESTAT

Tema 1 La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els Drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. El Ministeri Fiscal. El Defensor del Poble.

Tema 2 La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3 El Poder Judicial: funcions i principis, l’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4 L’Organització administrativa espanyola: L’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.

Tema 5 Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les Comunitats autònomes.

Tema 6 L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. El Municipi. La Província. L’organització comarcal de Catalunya.

Tema 7 Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 8 L’organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

Tema 9 Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, altres comunitats autònomes, les entitats locals i la Unió Europea i l'acció exterior.

Tema 10 Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 11 Institucions de la Generalitat de Catalunya: El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.

Tema 12 Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col•legiats. L'Administració institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 13 L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. Principis constitucionals.

Tema 14 La relació jurídicoadministrativa. Els subjectes de la relació jurídicoadministrativa. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.

Tema 15 Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col•legiats.

Tema 16 La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 17 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

Tema 18 L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul•lables. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu.

Tema 19 El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 20 Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

Tema 21 Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 22 La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i l'Administració.

Tema 23 Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió.

Tema 24 El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

LA FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL

Tema 25 El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.

Tema 26 La funció pública de l’administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Requisits per a l’accés a la funció pública.

Tema 27 La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.

Tema 28 Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.

Tema 29 Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.

Tema 30 Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.

Tema 31 Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

BLOC V. SISTEMES D’INFORMACIÓ

Tema 32 L’automatització d’oficines: sistemes més utilitzats. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Components i funcionament general d’un sistema informàtic.

Tema 33 Els sistemes d’informació de personal. Els sistemes d’informació econòmica. Dades i processos.

Tema 34 L’organització i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Atenció a l’administrat: acollida i informació.

Tema 35 Recepció i registre de documents. Tipologia de documents. L’arxiu de documents. Avaluació, tria i eliminació de documentació.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Tema 36 Règim local espanyol: principis constitucionals. L’autonomia local: contingut, abast i límits.

Tema 37 La província al règim local. Competències de les províncies. Els òrgans de les províncies. Atribucions.

Tema 38 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Consideració especial del veí. Informació i participació ciutadana.

Tema 39 Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

Tema 40 Règim de funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d’acords.

Tema 41 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.

Tema 42 Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en l’activitat privada. Procediments d'atorgament de llicències.

Tema 43 Hisendes locals. Els tributs municipals. Classificació dels ingressos.

Tema 44 Els pressupostos locals. La despesa pública local.

 
ver temario completo
 
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.