Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Tècnic Especialista Serveis Penitenciàris

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per poder treballar com a Tècnic especialista en serveis penitenciaris

Requisitos

Nacionalidad española.

Temario completo de este curso

Part General Tècnics especialistes Serveis Penitenciaris
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
Tema 1
La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
Tema 2
Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
Tema 3
Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.
Tema 4
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 5
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Tema 6
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col•legiats.

II. L'Administració pública. El dret administratiu
Tema 7
L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul•lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
Tema 8
La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 9
La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L'adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
Tema 10
Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.
III Gestió de recursos humans.
Tema 11
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12
La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
Tema 13
Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d'igualtat.
IV Gestió econòmicofinancera
Tema 14
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
Tema 15
El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Temari específic Tècnics especialistes Serveis Penitenciaris
I. Dret penal
Tema 1. El dret penal. Aspectes generals
1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l'Estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d'intervenció mínima.
Tema 2. El delicte
1. La infracció penal: concepte i classes. Delictes i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. 2. Els graus d'execució. L'autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.
Tema 3. Les penes
1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L'extinció de la responsabilitat penal.
Tema 4. Els principals delictes
1. L'homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.
Tema 5. Delictes contra l'Administració Pública
1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra l'Administració pública: l'omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l'exercici de la funció pública: la sol•licitació sexual.
Tema 6. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals
1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l'Administració de Justícia: el fals testimoni, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l'omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la persecució i l'encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l'àmbit penitenciari.
Tema 7. Delictes contra l'ordre públic i altres delictes comesos en l'activitat penitenciària
1. L'atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes conta la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.
Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals
1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2 El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal; els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.
Tema 9. Els procediments penals
1. El procediment penal i les seves fases. 2. El diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l'enjudiciament ràpid. 3 Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d'apel•lació i de cassació.
Tema 10. Les mesures cautelars penals
Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment d'habeas corpus. 3. La presó provisional. 3. La llibertat provisional.
II. Dret penitenciari
Tema 11. Origen i finalitat de la pena de presó
1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats a l'art. 25.2 de la Constitució: la resocialització.
Tema 12. El dret penitenciari
1. Concepte, continguts i fonts. 2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatal i catalanes. 3. Breu referència a l'evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l'ideal resocialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes. 4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les Nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d'Europa (regles penitenciàries europees).
Tema 13. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic
1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària.
2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l'Estatut de Catalunya de 2006. 3. Estructura orgànica de l'Administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Tema 14 . La relació jurídica penitenciària
1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels interns.
Tema 15. El règim penitenciari: organització general
1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels interns. 4. Participació dels interns en les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.
Tema 16. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància
1. La seguretat exterior: competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
Tema 17. El règim dels establiments penitenciaris
1. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.
Tema 18. El tractament penitenciari (I)
1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació de l'intern. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El denominat 'període de seguretat'. 5. Efectes de la classificació.
Tema 19. El tractament penitenciari (II)
1. Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament. 2. Les activitats de formació, cultura i esport. 3. El treball penitenciari: principals trets característics. 4. Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la reinserció sociolaboral al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. 5. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).
Tema 20. Sortides i relacions amb l'exterior
1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.
Tema 21. La posada en llibertat dels reclusos
1. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat definitiva i l'assistència postpenitenciària.
Tema 22. Formes especials d'execució
1. Formes especials d'execució de la pena de presó: diferents tipus d'internament. 2. L'execució de la pena de localització permanent.
Tema 23. Les prestacions de l'Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya
1. L'assistència sanitària. 2. La higiene i l'alimentació. 3. L'educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l'àmbit d'execució penal. 4. L'assistència religiosa.
Tema 24. El règim disciplinari
1. Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel•lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de sancions. 5. Les recompenses.
Tema 25. El control de l'activitat penitenciària: el Jutge de Vigilància Penitenciària
1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.
Tema 26. L'organització dels centres penitenciaris al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (I)
1. Estructura. 2. Òrgans col•legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i normes de funcionament. 3. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions.
Tema 27. L'organització dels centres penitenciaris al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (II)
1. El personal al servei de l'administració penitenciària al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. 2. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris.
Tema 28
1. La Unitat de gestió penitenciaria: funcions. 2. L'expedient personal de l'intern: estructura i documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciaria de l'intern. 4. La unitat de gestió de recursos humans.
Tema 29
1. El funcionament administratiu de l'àmbit de règim interior: redacció d'informes de fet, de recomptes i d'altres. 2. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. Obtenció i classificació dels dactilogrames.
Tema 30
1. La unitat de gestió econòmica. 2. Principis generals del règim econòmic dels establiments penitenciaris. 3. Règim patrimonial. 4. La gestió dels economats, cafeteria i cuina. 5. La gestió econòmica administrativa de les despeses d'alimentació i del vestuari, equip i estris dels/de les interns/es. 6 La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels/de les interns/es.
III. Criminologia
Tema 31
1. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris.
2. Les teories abolicionistes i el dret penal mínim. 3. El model de justícia restauradora. 4. El model de justícia juvenil. 5. Noves formes de delinqüència. 6. La delinqüència organitzada. 7. La delinqüència econòmica o de coll blanc. 8. La delinqüència terrorista.
Tema 32
1. El procés i els mecanismes de socialització. 2. Els agents de socialització. 3. Adaptació i desviació social. 4. El comportament antisocial i la carrera delictiva. 5. Marginació, conflicte i criminalitat. 6. Dades i característiques de la població penitenciaria a Catalunya. Els joves, els estrangers i les dones.
IV. Psicologia
Tema 33. Teories explicatives de la conducta delictiva
1. Biològiques. 2. Psicològiques. Especial referència al model d'aprenentatge social. 3. Sociològiques. 4. Teories integradores.
Tema 34. Programes d'intervenció a presó
1. Tractament de les conductes addictives. 2. Tractament amb delinqüents sexuals. 3. Tractament amb delinqüents violents. 4. Tractament dels delictes de violència domestica. 5. Els programes motivacionals. 6. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • Campus Training

  Si estabas buscando una formación que te permita prepararte consecuentemente para trabajar como técnico especialista en prisiones, ahora tienes una buena oportunidad de avanzar en tu futuro ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: Ser español.Tener cumplidos 18 años y no exceder la edad establecida para la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Red de Centros

  Los aspirantes deberán reunir, el día que finalice el plazo de admisión de instancias y durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:1º. Ser español.2º. Tener cumplidos los 18 años de ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Con nuestra ayuda te aprobarás con garantías las oposiciones de ayudante de instituciones penitenciarias. ¡Hazte funcionario de prisiones! Metodología personalizada para tí. Todos los años se ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • OpositaTest S.L.

  Recursos tipo test para la oposición de Instituciones Penitenciarias. Obtén la mayor base de datos de test online con la que podrás prepara las oposiciones a cuerpos y fuerzas de seguridad. Más de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Oposita2

  Te preparamos en las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Consigue ser funcionario en prisiones Requisitos: "No haber sido condenado a penas ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Grupo iFP

  El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias pertenece al Subgrupo “C1” declasificación de los Cuerpos de Funcionarios.Constituyendo el más numeroso de los que integran la Administración ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • FORBE

  Prepárate como Ayudante de Instituciones Penitenciarias y alcanza tu plaza fija. En Forbe te ayudamos a conseguirlo, poniendo a tu disposición los mejores temarios actualizados, así como un tutor ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • EDILFORMACION

  Objetivos: Aprobar las oposiciones de Ayudante de Instituciones Penitenciarias las convoca el Gobierno de España y tener un trabajo estable . Requisitos: Tener la nacionalidad española.Tener ...

  Oposición
  Online
  499 €
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2023 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.