Formación Laboris
Curso relacionado
 • Campus Training Campus Training
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Online

  Objetivos: Fase de oposición:La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas de carácter obligatorio y eliminatorio.Las pruebas consistirán en sendos cuestionarios de preguntas con cuatro alternativas de respuestaAmbas p...

Oposición para Cos de titulats Generalitat

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria.

Información adicional

Convocatòries: 2007 i 2010 depèn d’especialitat

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

P

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
de l’Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L’organització política i institucional de Catalunya.
Formes de govern i d’administració.

Tema 4
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les
competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 6
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9
L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació.
El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 12
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment
sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13
El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l’Administració i funció
pública. L’Administració electrònica.

Tema 14
La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15
La gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.
El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement.

Tema 16
Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17
El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18
La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19
Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20
La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21
El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22
Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23
Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24
Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25
Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • Campus Training

  Objetivos: La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la acreditación de ciertos conocimientos de informática, todo ello con carácter obligatorio y eliminatorio.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: •Nacionalidad española o miembro de la Comunidad Europea•Mayor de 18 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.•Graduado en ESO, FP, o equivalente.•No haber sido separados ni estar ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • DELENA

  MÓDULO 1: La Comunicación y el Uso del Lenguaje TEMA 1. El Fenómeno de la Comunicación Humana El Proceso de Comunicación La Estructura del Mensaje Fuentes de ...

  Oposición
  Online
  199 €


 • DELENA

  MÓDULO 1: La Comunicación y el Uso del Lenguaje TEMA 1. El Fenómeno de la Comunicación Humana El Proceso de Comunicación La Estructura del Mensaje Fuentes de ...

  Oposición
  Distancia
  199 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.