Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Cos de titulats Generalitat

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria.

Información adicional

Convocatòries: 2007 i 2010 depèn d’especialitat

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

P

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
de l’Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L’organització política i institucional de Catalunya.
Formes de govern i d’administració.

Tema 4
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les
competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 6
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9
L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació.
El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 12
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment
sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13
El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l’Administració i funció
pública. L’Administració electrònica.

Tema 14
La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15
La gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.
El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement.

Tema 16
Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17
El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18
La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19
Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20
La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21
El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22
Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23
Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24
Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25
Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo

Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2023 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.