Formación Laboris
Curso relacionado
 • MasterD Oposiciones MasterD Oposiciones
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Online

  Requisitos: -Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.-Tenir 16 anys i no superar els 65.-Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent.-Posseir el permís de conduir C.-Posseir la capacitat física i psíqui...

Oposición para Bombers Generalitat

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per ser bomber de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

Nacionalidad española, titulación mínima requerida: Curso, edad mínima requerida de 16 años.

Temario completo de este curso

Tema 1
Legislació
La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2
Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
Tema 3
Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.
Tema 4
Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
Tema 5
Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
Tema 6
Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
Tema 7
Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
Tema 8
Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
Tema 9
Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10
Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.
Tema 11
Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
Tema 12
Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
Tema 13
Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.
Tema 14
Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions.
Cobertes: tipus i aplicacions.
Tema 15
Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal•lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
Tema 16
Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17
Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
Tema 18
Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
Tema 19
Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Al ser una oposición local, cada organismo convocante podrá exigir los requisitos que considere convenientes, aunque como norma general serán:Ser español o miembro de la Unión ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Estudios mínimos FP Grado Medio.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que imparte el centro Campus Training y publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que imparte el centro Campus Training y publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Los requisitos exigidos pueden variar de acuerdo al organismo y a la Comunidad Autónoma que convoque. A continuación se detallan los requisitos generales: REQUISITOS PARA PRESENTARSE ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que imparte el centro Campus Training y publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Objetivos: La fase de oposición consta de cinco (5) ejercicios, los cuatro primeros obligatorios y eliminatorios, el quinto ejercicio de acreditación del perfil lingüístico II (2) obligatorio y ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Red de Centros

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las oposiciones que dan acceso a una plaza de ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2023 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.