Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Administratius Universitat Rovira i Virgili

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Aquesta formació va dirigida a totes les persones interesades en exerci funcions d'auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

Nacionalidad española, conocimientos de lengua local, titulación mínima requerida: Curso, edad mínima requerida de 18 años.

Temario completo de este curso

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals.
2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els
tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries. Les institucions
comunitàries.
3. Concepte d'Administració pública. Tipus d’administracions públiques i àmbits competencials.
4. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat. El
Govern. El Parlament de Catalunya. Règim jurídic, funcionament i atribucions. El Consell Consultiu. El
Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
5. L’autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats i la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica l’anterior. La Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
6. La Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili. Decret 202/2003, de 26
d'agost, pel qual s'aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Estructura i contingut general.
7. El personal funcionari al servei de les administracions públiques. La normativa estatal bàsica recollida a
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en els articles que siguin vigents. El Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
8. El Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció del personal de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris.
9. Drets i deures dels funcionaris. Règim disciplinari.
Temes específics
10. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. La
Universitat Rovira i Virgili: la seva organització. Els departaments. Les facultats i escoles. Els instituts
universitaris d’investigació. Els campus de la URV. Els centres adscrits. Les fundacions universitàries.
11. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la Llei 4/1999, que modifica l’anterior.
12. L’acte administratiu: concepte i classes. Executivitat i suspensió. La seva execució. La seva motivació i
notificació. Actes nuls i anul•lables. Fases del procediment administratiu. El silenci administratiu.
13. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del
procediment administratiu: dies i hores hàbils, còmput de terminis. Recepció i registre de documents.
14. La Universitat Rovira i Virgili: personal docent i investigador. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna
de la Universitat Rovira i Virgili.
15. La Universitat Rovira i Virgili: el personal d’administració i serveis. Règim jurídic i tipologia. Normativa
interna de la Universitat Rovira i Virgili.
16. L’espai europeu d’educació superior.
17. L’ordenació dels ensenyaments universitaris: ensenyaments de Grau, Màster universitari i Doctorat.
18. Plans d’estudis i Pla d’Ordenació Acadèmica a la Universitat Rovira i Virgili.
19. La Normativa acadèmica i de matrícula. Nous conceptes administratius: reconeixement i transferència de
crèdits. Estructura, procediments i difusió dels tràmits administratius.
20. L'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regles d'accés i reserva de places. La prova d'accés
als ensenyaments universitaris de Grau per als que es trobin en possessió del títol de Batxillerat o
equivalent. Accés a la Universitat per criteris d'edat i d'experiència laboral o professional.
21. El pressupost: concepte i classes: Principis pressupostaris. Estructura pressupostària. El cicle
pressupostari.
22. El pressupost a la Universitat Rovira i Virgili: bases d’execució. Balanç patrimonial: comptabilitat general
pública.
23. Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de
desenvolupament parcial de llei esmentada. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
24. Programa Marc d'R+D de la Unió europea. Plan Nacional de I+D+i. Pla de Recerca i Innovació de
Catalunya.
25. Política científica de la URV. Actuacions pròpies de finançament de l'R+D+I.
26. La planificació estratègica a les administracions públiques. El Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat
Rovira i Virgili. Contractes-programa. Indicadors de qualitat.
27. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
L’administració electrònica a Catalunya.
28. Els sistemes d'acreditació del personal docent i investigador universitari. Tipus d'acreditació i efectes.
Paper de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación) i de l'AQU (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).
29. La gestió per processos. Conceptes bàsics. Representacions gràfiques de processos. Inventaris de
processos. Disseny i avaluació de processos.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo

Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.