Formación Laboris
Curso relacionado
 • Campus Training Campus Training
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Online

  Requisitos: •Nacionalidad española o miembro de la Comunidad Europea•Mayor de 18 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.•Graduado en ESO, FP, o equivalente.•No haber sido separados ni estar inhabilitado del servicio a la administraci...

Oposición para Administratius Universitat Rovira i Virgili

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Aquesta formació va dirigida a totes les persones interesades en exerci funcions d'auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

Nacionalidad española, conocimientos de lengua local, titulación mínima requerida: Curso, edad mínima requerida de 18 años.

Temario completo de este curso

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals.
2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els
tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries. Les institucions
comunitàries.
3. Concepte d'Administració pública. Tipus d’administracions públiques i àmbits competencials.
4. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat. El
Govern. El Parlament de Catalunya. Règim jurídic, funcionament i atribucions. El Consell Consultiu. El
Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
5. L’autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats i la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica l’anterior. La Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
6. La Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili. Decret 202/2003, de 26
d'agost, pel qual s'aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Estructura i contingut general.
7. El personal funcionari al servei de les administracions públiques. La normativa estatal bàsica recollida a
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en els articles que siguin vigents. El Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
8. El Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció del personal de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris.
9. Drets i deures dels funcionaris. Règim disciplinari.
Temes específics
10. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. La
Universitat Rovira i Virgili: la seva organització. Els departaments. Les facultats i escoles. Els instituts
universitaris d’investigació. Els campus de la URV. Els centres adscrits. Les fundacions universitàries.
11. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la Llei 4/1999, que modifica l’anterior.
12. L’acte administratiu: concepte i classes. Executivitat i suspensió. La seva execució. La seva motivació i
notificació. Actes nuls i anul•lables. Fases del procediment administratiu. El silenci administratiu.
13. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del
procediment administratiu: dies i hores hàbils, còmput de terminis. Recepció i registre de documents.
14. La Universitat Rovira i Virgili: personal docent i investigador. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna
de la Universitat Rovira i Virgili.
15. La Universitat Rovira i Virgili: el personal d’administració i serveis. Règim jurídic i tipologia. Normativa
interna de la Universitat Rovira i Virgili.
16. L’espai europeu d’educació superior.
17. L’ordenació dels ensenyaments universitaris: ensenyaments de Grau, Màster universitari i Doctorat.
18. Plans d’estudis i Pla d’Ordenació Acadèmica a la Universitat Rovira i Virgili.
19. La Normativa acadèmica i de matrícula. Nous conceptes administratius: reconeixement i transferència de
crèdits. Estructura, procediments i difusió dels tràmits administratius.
20. L'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regles d'accés i reserva de places. La prova d'accés
als ensenyaments universitaris de Grau per als que es trobin en possessió del títol de Batxillerat o
equivalent. Accés a la Universitat per criteris d'edat i d'experiència laboral o professional.
21. El pressupost: concepte i classes: Principis pressupostaris. Estructura pressupostària. El cicle
pressupostari.
22. El pressupost a la Universitat Rovira i Virgili: bases d’execució. Balanç patrimonial: comptabilitat general
pública.
23. Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de
desenvolupament parcial de llei esmentada. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
24. Programa Marc d'R+D de la Unió europea. Plan Nacional de I+D+i. Pla de Recerca i Innovació de
Catalunya.
25. Política científica de la URV. Actuacions pròpies de finançament de l'R+D+I.
26. La planificació estratègica a les administracions públiques. El Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat
Rovira i Virgili. Contractes-programa. Indicadors de qualitat.
27. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
L’administració electrònica a Catalunya.
28. Els sistemes d'acreditació del personal docent i investigador universitari. Tipus d'acreditació i efectes.
Paper de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación) i de l'AQU (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).
29. La gestió per processos. Conceptes bàsics. Representacions gràfiques de processos. Inventaris de
processos. Disseny i avaluació de processos.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • Campus Training

  Objetivos: Fase de oposición:La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas de carácter obligatorio y eliminatorio.Las pruebas consistirán en sendos cuestionarios de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Los aspirantes abonarán la cantidad de 15 € en concepto de derechos de examen, mediante su ingreso en la cuenta de CaixaBank, número ES58 2100 5731 7102 0020 2684, abierta a ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • OpositaTest S.L.

  Recursos tipo test para la oposición Agentes de la Hacienda Pública. Obtén la mayor base de datos de test online con la que podrás prepara esta oposición. Más de 2500 preguntas, adaptadas a la ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es la de estar en posesión de una Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios ...

  Oposición
  Online
  107 €
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2020 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.