Formación Laboris
Curso relacionado
 • Campus Training Campus Training
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Online

  Requisitos: •Nacionalidad española o miembro de la Comunidad Europea•Mayor de 18 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.•Graduado en ESO, FP, o equivalente.•No haber sido separados ni estar inhabilitado del servicio a la administraci...

Oposición para Administratius Ajuntaments

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Resumen

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria, conocimientos de lengua local, titulación mínima requerida: Curso.

Temario completo de este curso

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures.
Tema 2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: funcions, designació i remoció del Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals.
Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El poder judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 4. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració central, autònomica i local. Ens que l'integren l’administració local. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.
Tema 5. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l'organització i competències municipals. Règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La província. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 6. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Tema 7. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 8. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.

UNIÓ EUROPEA
Tema 9. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. La Constitució Europea. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts: els tractats; els reglaments; les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

DRET ADMINISTRATIU
Tema 10. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.
Tema 11. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul•litat de ple dret, anul•labilitat.
Tema 12. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col•legiats. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 13. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.
Tema 14. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. El recurs contenciós administratiu.
Tema 15. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogratives de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials.
Tema 16. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració
Tema 17. Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
Tema 18. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.
Tema 24. Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl; parcel•lacions i reparcel•lacions. Plan d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL
Tema 19. El règim jurídic de la funció pública catalana. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
Tema 20. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública.
Tema 21. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col•lectius.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA
Tema 22. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.
Tema 23. El dret tributari a l’Administració local: concepte i contingut. Els tributs: concepte, naturalesa. El fet imposable i l'acreditació. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • Campus Training

  Objetivos: La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la acreditación de ciertos conocimientos de informática, todo ello con carácter obligatorio y eliminatorio.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Objetivos: Fase de oposición:La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas de carácter obligatorio y eliminatorio.Las pruebas consistirán en sendos cuestionarios de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • DELENA

  MÓDULO 1: La Comunicación y el Uso del Lenguaje TEMA 1. El Fenómeno de la Comunicación Humana El Proceso de Comunicación La Estructura del Mensaje Fuentes de ...

  Oposición
  Distancia
  199 €


 • DELENA

  MÓDULO 1: La Comunicación y el Uso del Lenguaje TEMA 1. El Fenómeno de la Comunicación Humana El Proceso de Comunicación La Estructura del Mensaje Fuentes de ...

  Oposición
  Online
  199 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €


 • Foreduk

  Tenemos una recopilación, a modo de guía, con toda la información acerca de oposiciones para el citado puesto de trabajo que permanecen vigentes a día de hoy en nuestro país, así como las fechas de ...

  Oposición
  Distancia
  600 €
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.