Formación Laboris
Curso relacionado

OPOSICIONS SUBALTERNS GENERALITAT

CETUC
CETUC

Oposición Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 1001-2000 €

En estos momentos el curso no está disponible

Te ofrecemos otros cursos relacionados con tu búsqueda: Oposiciones de Preparar oposiciones > Oposiciones de Pruebas oposiciones en general

Resumen

Prepárate para las Oposiciones a Subalterno de la Generalitat de Catalunya. Los diez temas, publicados en el DOGC de 24/05/2019, se desglosan en clase, se resumen y se explican con todo detalle. Tras cada tema, se realizan simulacros para evaluar el grado de comprensión de los alumnos. El trabajo de aula, con grupos reducidos, garantiza la compresión del temario.

Objetivos: El objetivo es que los alumnos aprueben las oposiciones.

A quién va dirigido: A todas aquellas personas interesadas en poder ingresar al cuerpo de funcionarios de la Generalitat.

Temario completo de este curso

 • Tema 1. Bon govern i ètica pública. El Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents i actuacions del servidor públic. Transparència en l’activitat pública. Dades obertes: principis i beneficis. Conceptes bàsics sobre la qualitat dels serveis públics: les cartes de servei, l’avaluació permanent dels serveis públics, i el dret de formular propostes i suggeriments.

 • Tema 2. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya. Organització judicial a Catalunya: definició, organització i tipus d’òrgans judicials.

 • Tema 3. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d’organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. Característiques i tipologia d’organismes que componen el sector públic. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l’educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l’organització de l’ensenyament i l’organització dels centres docents.

 • Tema 4. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d’accés als serveis i a la informació pública, els drets relatius a la protecció de dades, els drets relatius als mitjans electrònics i el dret a la intimitat. Els drets relatius a la protecció de dades el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat.

 • Tema 5. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d’identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; els drets en la tramitació del procediment; el dret d’atenció, informació i defensa, i el dret al pagament electrònic. Els registres administratius: quins documents es poden presentar i on es poden presentar. La gestió documental a la Generalitat de Catalunya: els documents, els documents electrònics i l’arxiu documental. Els arxius de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

 • Tema 6. El personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d’accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col•lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d’igualtat per raó de gènere. Requisits d’accés i d’exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d’edat. Delictes d’infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.

 • Tema 7. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva, estratègies d’actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especificitats de l’atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.

 • Tema 8. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l’ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.

 • Tema 9. Riscos laborals: drets i obligacions. Pla d’emergència d’edificis i instal•lacions: conceptes bàsics d’evacuació, confinament, emergència, pla d’emergència i pla d’evacuació. Objectius generals d’un pla d’emergència, elements principals i fases. Objectius generals d’un simulacre d’emergència. Diferents rols d’actuació en plans i simulacres d’evacuació i emergència.

 • Tema 10. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l’esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l’àmbit de l’energia, eficiència en l’ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l’ús de l’aigua.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Preparar oposiciones • CETUC

  Prepara les Oposicions a Mosso d'Esquadra. CETUC t'ofereix un curs intensiu, orientat a superar les proves que formen part de l'oposició. En una primera part del curs, de 15 setmanes, ens dediquem a ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: · Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.· Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.· Tenir titol de ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en ...

  Oposición
  Online
  107 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable estar en posesión del título de Doctor, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable ser Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA GENERAL Tema 1. La Constitución Española de 1978. Tema 2. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Tema ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ADAMS Formación

  TEMARIO MATERIA COMÚN 1. La Constitución Española de 1978 2. La Corona. Las Cortes Generales. 3. El Estatuto de Autonomía en Aragón. 4. Población y ...

  Oposición
  Online
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2020 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.