Formación Laboris
Curso relacionado
 • Centre d´Estudis FIF Centre d´Estudis FIF
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Presencial en Barcelona

  Curso de 6 meses de duración en los que ofrecemos: Clases presenciales + libro temario + preparación pruebas físicas + preparación pruebas psicotécnicas y test de personalidad + simulaciones entrevistas Objetivos: La preparación para acceder a Mossos p...

OPOSICIONS MOSSO D'ESQUADRA

En estos momentos el centro CETUC no tiene la matrícula abierta para este curso.

CETUC
CETUC

Oposición Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 1001-2000 €
Duración: 15 semanas

En estos momentos el curso no está disponible

Te ofrecemos otros cursos relacionados con tu búsqueda: Oposiciones de Preparar oposiciones > Oposiciones de Pruebas oposiciones en general

Resumen

Prepara les Oposicions a Mosso d'Esquadra. CETUC t'ofereix un curs intensiu, orientat a superar les proves que formen part de l'oposició. En una primera part del curs, de 15 setmanes, ens dediquem a treballar a fons els continguts i les estratègies per superar les tres primeres subproves: subprova de coneixements, subprova aptitudinal i subprova de personalitat; - Per preparar la part de coneixements, els nostres formadors desenvolupen i resumeixen cada tema, de manera que l'estudi sigui molt més senzill. A més, es faran diversos simulacres tipus test. - Per preparar la subprova aptitudinal, els formadors prepararan els alumnes per poder ealitzar els psicotècnics de manera ràpida i efectiva, facilitant-los estratègies de càlucl, elements lèxics i tot el necessari per superar le sproves amb bona nota. - Per preparar la subprova de personalitat, una de les formadores del curs, psicòloga i Mosso d'Esquadra, us ajudarà a treballar per desenvolupar el vostre perfil professional. Un cop superada aquesta primera prova, en una tanda de vuit setmanes, us prepararem per a la prova d'adequació psicoprofessional. En aquesta prova us ajudarem a preparar i superar el test de personalitat, i us ajudarem a preparar l'entrevista, amb simulacres individuals d'entrevista personalitzada.

Objetivos: L'objectiu principal d'aquest curs és que els nostres alumnes aprovin les Oposicions a Mosso d'Esquadra.

Requisitos: La persona aspirant a Mosso d'Esquadra ha d'acomplir els següents requisits: a) Tenir la nacionalitat espanyola. b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent. d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i d'1,60 m les dones i tenir un índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30 d'acord amb el que estableix la base 6.1.5 d'aquesta convocatòria.

A quién va dirigido: El cus s'adreça a totes aquelles persones que vulguin entrar a formar part del Cos de Mossos d'Esquadra.

Temario completo de este curso

TEMARI PROVA DE CONEIXEMENTS

Àmbit A. Coneixements de l'entorn

Tema A.1 Història de Catalunya (part I):

1. L'antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.

9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II):

1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.

2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. La República i la Guerra Civil.

6. La dictadura franquista.

7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.

8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.

2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.

3. Transformacions policials durant el segle XIX.

4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

5. La policia i la democràcia.

Tema A.4 Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. La llengua aranesa.

4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.

Tema A.5 Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

Tema A.6 Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.

3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Seguretat de la informació.

4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B Institucional

Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 L'ordenament jurídic de l'Estat

1. L'ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Les garanties normatives.

6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

7. Les garanties jurisdiccionals.

8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 Les institucions polítiques de l'Estat

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 L'organització territorial de l'Estat

1. Els models d'organització territorial.

2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.

Tema B.8 La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

Àmbit C De seguretat i policia

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 El Departament d'Interior

1. Funcions del Departament d'Interior.

2. Estructura del Departament d'Interior.

3. La Direcció General de la Policia.

4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6. El Servei Català de Trànsit.

7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

Tema C.4 El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.

2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.

3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d'ètica de la policia.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

· a) Catalunya.

· b) Estat espanyol.

· c) Internacional.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Preparar oposiciones • CETUC

  Prepárate para las Oposiciones a Subalterno de la Generalitat de Catalunya. Los diez temas, publicados en el DOGC de 24/05/2019, se desglosan en clase, se resumen y se explican con todo detalle.Tras ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • CASAS FORMACIÓN

  El curso consiste en una formación de carácter teórico y práctico que se centra en el estudio de los contenidos siguiendo la Guía de estudio para el acceso a la categoría de mossos d'esquadra.

  Oposición
  Presencial en Tarragona
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en ...

  Oposición
  Online
  107 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable estar en posesión del título de Doctor, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable ser Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico o equivalente.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA GENERAL Tema 1. La Constitución Española de 1978. Tema 2. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Tema ...

  Oposición
  Online
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2020 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.