Formación Laboris
Curso relacionado

Oposicions Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Triangle Acadèmia
Triangle Acadèmia

Oposición Semipresencial en Mataro (Barcelona)

Precio: 1.500 €
Duración: 8 meses

Resumen

Requisitos: - Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de LLICENCIAT/GRADUAT.

Información adicional

CONSULTA QUINES FACILITATS DE FINANÇAMENT ET PODEM OFERIR.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis
La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.

De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

TERCER EXERCICI: PREGUNTES DE RESPOSTA BREU.

De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

QUART EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.

De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

SEGONA PROVA.Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para que puedas superar las oposiciones de técnico especialista de la Generalitat de Catalunya del grupo de servicios penitenciarios, de manera que ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: Para ser admitidos en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: * Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Las Corporaciones Locales están convocando oposiciones para plazas de Auxiliares Administrativos y Administrativos constantemente , a éstas se pueden presentar todas las personas que cumplan con los ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Los requisitos para este curso son: Nacionalidad: española o de la Unión Europea, Unión Europea, o bien tener familiares directos o cónyuges que tengan la nacionalidad comunitaria.Edad mínima: 18 ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  ¿Eres un apasionado de las tecnologías? ¿Es tu profesión? El Estado también precisa de funcionarios que gestionen la dirección de proyectos tecnológicos, de la información y de la comunicación. Este ...

  Oposición
  Online
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.