Formación Laboris

Oposición para Mossos d'esquadra generalitat de catalunya

ADAMS Formación
ADAMS Formación

Oposición Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio:

Resumen

Requisitos: Batxillerat o equivalent Titulació Es preveu els següents requisits per participar en la propera convocatòria per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra: a) Tenir la nacionalitat espanyola. b) Posseir el títol de batxillerat o equivalent o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació. c) Haver complert els 18 anys. d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones. rave; aplicable,...

Temario completo de este curso

"Segon la ultima convocatoria el temari sobre el qual versaran les 50 preguntes de l'exercici de coneixements de la primera prova és el següent:"

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN. Tema A.1 Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
 1. L’antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Les forces de seguretat i la seva història.
 8. L’art en l’època medieval: el Romànic i el Gòtic.
 9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).
 10. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
 11. L’origen dels mossos d’esquadra.
 12. Les transformacions del segle XVIII.
 13. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme.
Tema A.2 Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
 1. El segle XIX: la crisi de l’antic règim i la construcció de l’estat liberal.
 2. Transformacions policials durant el segle XIX.
 3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme.
 4. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
 5. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 6. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 7. L’art a l’edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.
 8. La República i la Guerra Civil.
 9. La dictadura franquista.
 10. La transició i la recuperació de l’autonomia.
 11. La policia i la democràcia.
 12. El segle XX: del Noucentisme a la postguerra.
Tema A.3 Àmbit sociolingüístic
 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.
 4. Morfosintaxi i ortografia.
Tema A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.
Tema A.5 Principals variables de l’estructura de Catalunya.
 1. Treball i mercat de treball a Catalunya.
 2. L’estat del benestar i els serveis socials.
 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.
Tema A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones.
 1. Les migracions contemporànies.
 2. La immigració a Espanya i Catalunya.
 3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
 5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones.
 6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva.
 7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
Tema A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
 1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 3. Naixement de la societat de la informació.
 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.
 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.
Tema A.8 El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.
 1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels ecosistemes.
 2. Precedents de la presa de consciència.
 3. El concepte de desenvolupament sostenible i l’Informe Brundtland.
 4. Les cimeres internacionals.
 5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg.
 6. La situació a Catalunya.
ÀMBIT B: INSTITUCIONAL. Tema B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.
 6. El finançament.
 7. La reforma de l’Estatut.
Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya
 1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.
Tema B.3 El Departament d’Interior
 1. Funcions del Departament d’Interior.
 2. Òrgans generals del Departament d’Interior.
 3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.
 4. La Direcció General de la Policia.
Tema B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
 1. L’ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.
Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets constitucionals.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Els deures constitucionals.
 6. Les garanties normatives.
 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 8. Les garanties jurisdiccionals.
 9. La suspensió dels drets constitucionals.
Tema B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern.
 5. Altres institucions de l’Estat.
Tema B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.
Tema B.8 L’organització territorial de l’Estat.
 1. Els models d’organització territorial.
 2. L’Estat autonòmic a la Constitució Espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
Tema B.9 La Unió Europea
 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.
ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA. Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.
Tema C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
Tema C.3 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
 2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.
 3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
 4. Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
Tema C.4 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policia local.
 1. Mossos d’esquadra.
 2. La policia local de Catalunya.
 3. La policia de Catalunya: la policia del futur.
Tema C.5 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.
 1. Preàmbul.
 2. Àmbit territorial d’actuació.
 3. Funcions.
Tema C.6 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
 1. La funció policial.
 2. La Direcció General de la Policia.
 3. La Subdirecció Operativa de la Policia.
 4. Comissaria General de Planificació i Organització.
 5. Divisió d’Informació.
 6. Divisió d’Afers Interns.
Tema C.7 La funció policial en la investigació de delictes
 1. El concepte d’investigació.
 2. El marc legal de la investigació.
 3. Funcions de les unitats d’investigació.
 4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal.
 5. Tipologia delictiva.
 6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal.
Tema C.8 La funció policial en seguretat viària i trànsit
 1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
 2. El Reglament general de circulació.
 3. El Reglament general de conductors.
 4. El Reglament general de vehicles.
 5. El Reglament del procediment sancionador.
Tema C.9 Codi deontològic policial.
 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d’ètica policial.
 3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació.
 4. La Carta de Rotterdam. La policia en una societat multiètnica.
Tema C.10 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals
 1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 2. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).
ÀMBIT D: CONEIXEMENT DE L’ENTORN POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL
 • Nacional
 • Internacional
SISTEMA SELECTIU

Proves selectives, curs selectiu i període de pràctiques.

A) PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES. PRIMERA PROVA

Consistirà en la realització dels següents exercicis i subproves:

 • a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari de la convocatòria, en el termini màxim d'1 hora. La puntuació d'aquest exercici serà entre 0 i 10 punts.
 • b) Subprova aptitudinal: realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.
 • c) Subrova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en l'exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la subprova aptitudinal i la qualificació d'apte/a en la subprova de personalitat.

SEGONA PROVA
 1. Prova física.

  Les persones aspirants hauran de realitzar dos exercicis físics.
  Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. Consistirà en la realització dels següents exercicis físics:

  1. Circuit d’agilitat
  2. Cursa de llançadora (resistència aeròbica)

Qualificació de la prova: Cadascun dels exercicis físics es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sese, agrupades en franges d’edats: de 18 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys.

Valoració: Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de la prova física de cada aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per superar aquesta prova la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

TERCERA PROVA

Coneixements de llengua catalana.
La prova consta de dues parts:

 • Primera part:

  S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

 • Segonda part:

  s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

  La qualiicació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

  Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l’inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent. Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l’inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010.

Comprovació de les dades Antropomètriques

Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims d'alçada i d'índex de massa corporal:

 • a) Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l'alçada establert a la base 2.1.d. (Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones).
 • b) Seran excloses les persones que tinguin l'índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%. L'índex de massa corporal s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en metres).

QUARTA PROVA

Prova d'adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:

 • a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
  Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de realitzar la segona subprova, i farà publica la llista de les persones aspirants convocades.
 • .
 • b) Segona subprova: Una entrevista, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ser español/a. Tener cumplidos 18 años. Estatura de 1,65 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres. Estar en posesión del título de ingeniero ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Revisar apartado "Más detalles" para más información.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Objetivos: Desempeñar ordinariamente servicios de vigilancia y prevención, de investigación de los delitos, y de protección y auxilio a los ciudadanos.Custodiar vías de comunicación terrestre, las ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Objetivos: El objetivo de nuestro curso es que el estudiante pueda adquirir una sólida formación. Esta formación está dirigida a aquellas personas que, con experiencia o sin ella, quieran adquirir ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a Catalunya com a policia local. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents en oposicions. Tots els ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a Catalunya com a policia local. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents en oposicions. Tots els ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Cossos especials incluidos en la OOP 2015 (DOGC de 23 de juliol de 2015):Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 20 (Convocades en DOGC 27-10-2016. ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • Red de Centros

  Requisitos necesarios para presentarse a esta plazaLos aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el plazo de admisión de instancias, los siguientes requisitos:1º. Ser español.2º. Estatura ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.