Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Cossos especials generalitat de catalunya. temari comú

ADAMS Formación
ADAMS Formación

Oposición Presencial en Girona (Girona)

Precio:

En estos momentos el curso no está disponible

Te ofrecemos otros cursos relacionados con tu búsqueda: Oposiciones de Oposiciones Cuerpos de seguridad > Oposiciones de Policía

Resumen

Cossos especials incluidos en la OOP 2015 (DOGC de 23 de juliol de 2015): Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 20 (Convocades en DOGC 27-10-2016. Sol.licituds fins al 16-11-2016) Cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 10 (Convocades en DOGC 23-12-2015. Sol·licituds fins al 12-01-2016) Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1): Total places: 10 Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metges avaluadors (grup A, subgrup A1): Total places: 10 Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, assistents socials (grup A, subgrup A2): Total places: 65 Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): Total places: 45 Cossos especials incluidos en la OOP 2017 (Aprovació): Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 10 Cos d’Arxivística de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20 Cos d’Enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20 Cos d’Enginyeria agrónoma de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 21 Cos d’Enginyeria de camins, canals i ports la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 10 Cos d’inspecció, seguretat nuclear i protección radiològica la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 3 Cos d’Enginyeria técnica industrial la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 50 Cos d’Enginyeria técnica agrícola la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 61 Cos de Biblioteconomia la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 15 Veure convocatories:

Requisitos: Llicenciat o equivalente

Temario completo de este curso

"Segon la convocatoria anterior"

TEMARI PART GENERAL (PRIMERA PROVA, PRIMER EXERCICI)
Aquest programa de temes és comú per a tots els cossos especials (professionals) de titulats superiors de la Generalitat.

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
de l’Estat.


Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L’organització política i institucional de Catalunya.
Formes de govern i d’administració.


Tema 4
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les
competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 6
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9
L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació.
El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 12
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment
sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13
El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l’Administració i funció
pública. L’Administració electrònica.


Tema 14
La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15
La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.

Tema 16
Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17
El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18
La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19
Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20
La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21
El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22
Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23
Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24
Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25
Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

"Segon la convocatoria anterior:"

Primera prova: consta de dos exercicis eliminatoris.

Primer: consisteix a respondre un qüestionari test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del Cos de titulats superiors de la Generalitat. Les respostes errònies es valoraran negativament. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Segon: sobre coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts:
- Primera: redacció d´un text de 200 paraules com a màxim, i contestar cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions pròpies.
- Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà d´una conversa sobre temes generals d´actualitat.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.Haver complert 18 anys i no superar els 65.Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Si quieres formarte para aprobar las oposiciones como especialista en los servicios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya, esta formación es la que necesitas para adquirir los conocimientos ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Si estabas buscando una formación que te permita prepararte consecuentemente para trabajar como técnico especialista en prisiones, ahora tienes una buena oportunidad de avanzar en tu futuro ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a Catalunya com a policia local. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents en oposicions. Tots els ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesINFORMACIÓ D'INTERÈSEl procés selectiu de Mossos d'Esquadra és oposició lliure (aconsegueixen ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ser español/a. Tener cumplidos 18 años. Estatura de 1,65 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres. Estar en posesión del título de ingeniero ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Revisar apartado "Más detalles" para más información.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.