Formación Laboris
Curso relacionado
 • CEIFOR ESTUDIOS CEIFOR ESTUDIOS
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Online

  Consiste en un examen tipo test de 50 a 100 preguntas a contestar en 50 minutos, con tres opciones como respuesta, siete pruebas físicas, entrevista personal, reconocimiento médico. El examen psicotécnico consistirá en la evaluación psicológica de los ...

Oposición BOMBERO

En estos momentos el centro FORMACIÓN Y EMPLEO no tiene la matrícula abierta para este curso.

FORMACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN Y EMPLEO

Oposición Semipresencial en Sabadell (Barcelona)

Precio: 1001-2000 €
Duración: 6 meses

Resumen

Consigue tu plaza en la próxima convocatoria de oposiciones de Bombero preparando el temario de la oposición en nuestros centros con tu tutor personal.

Temario completo de este curso

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2

Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3

L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4

L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5

El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 6

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7

Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10

El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11

La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

Tema 12

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13

El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14

La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15

La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement.

Tema 16

Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17

El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18

La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19

Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20

La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21

El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22

Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23

Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24

Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; d'acció social; d'habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25

Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l'Administració.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Preparar oposiciones • EDILFORMACION

  Objetivos: Con nuestra metodología online ponemos a tu alcance todos los medios para que consigas tu plaza de Bombero. Requisitos: Nacionalidad españolaTener 18 años cumplidos y no haber alcanzado ...

  Oposición
  Online
  1.499 € 499 € Descuento


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en ...

  Oposición
  Online
  107 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable estar en posesión del título de Doctor, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Como requisito académico es indispensable ser Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico o equivalente.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA GENERAL Tema 1. La Constitución Española de 1978. Tema 2. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Tema ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ADAMS Formación

  TEMARIO MATERIA COMÚN 1. La Constitución Española de 1978 2. La Corona. Las Cortes Generales. 3. El Estatuto de Autonomía en Aragón. 4. Población y ...

  Oposición
  Online
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2023 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.