Formación Laboris
Curso relacionado
 • MasterD Oposiciones MasterD Oposiciones
  PRECIO: A consultar
  OPOSICIÓN:Semipresencial en Barcelona

  Requisitos: - Tener la nacionalidad española o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.- Tener una edad mínima de 16 años y no exceder de la edad de jubilación.- Tener una talla mínima de 1,60 m y no superar el 1,95 m.- Tener el carné de ...

Oposición para Bomber/a de la Generalitat de Catalunya (Manresa)

CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL
CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL

Oposición Presencial en Manresa (Barcelona)

Precio:
Duración: 6 meses

Resumen

Curso de preparación para las Oposiciones a Bomber de la Generalitat de Catalunya. Se imparte todo el temario. Orientación y seguimiento de las pruebas físicas. Control y seguimiento antropométrico.

Información adicional

Las clases son presenciales en el centro. Lo grupos son reducidos. Profesorado especializado en cada tema.
Requisitos: Edat: 18 a 34 años. Estudios: ESO o Graduado Escolar. Carné C (camión). No tener ningún problema físico o psíquico (consultar con el centro las ex

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

1.- Legislació. La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
2.- Legislació. Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i d’extinció d’incendis i salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
3.- Física. Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de la potència.
4.- Física del foc. Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
5.- Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
6.- Mecànica. Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
7.- Química. Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
8.- Risc químic. Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
9.- Hidràulica. Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
10.- Mecànica vehicles. Motors diesel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.
11.- Prevenció i protecció contra incendis. Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
12.- Atenció sanitària. Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
13.- Construcció. Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerats i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.
14.- Construcció. Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
15.- Electricitat. Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
16.- Cartografia. Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistema GPS.
17.- Geografia física. Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l’arc mediterrani.
18.- Coneixement del territori català. Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
19.- Metereologia. Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: Al ser una oposición local, cada organismo convocante podrá exigir los ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.- Tener entre 16 y 65 años.- Poseer el graduado escolar, FP o equivalente.- Permiso de conducir c.- Tener las ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.-Tenir 16 anys i no superar els 65.-Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent.-Posseir el permís de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Los requisitos exigidos pueden variar de acuerdo al organismo y a la Comunidad Autónoma que convoque. A continuación se detallan los requisitos generales: REQUISITOS PARA PRESENTARSE ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que imparte el centro Campus Training y publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Objetivos: La fase de oposición consta de cinco (5) ejercicios, los cuatro primeros obligatorios y eliminatorios, el quinto ejercicio de acreditación del perfil lingüístico II (2) obligatorio y ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Red de Centros

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las oposiciones que dan acceso a una plaza de ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Centre d'Estudis Catalunya - CEDESCA

  Este curso de Preparación para el acceso a Bomberos incluye la preparación de las pruebas teóricas (con el nuevo temario adaptado de Bomberos de la Generalitat de Catalunya) y la preparación de la ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  780 €


 • Rambla Instituto

  Requisitos: Ser español/a, o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de cualquiera de los Estados Miembros a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  1.080 €
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2021 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.