Formación Laboris
Curso relacionado

Oposicions Auxiliars Administratius d’Administració General

Triangle Acadèmia
Triangle Acadèmia

Oposición Semipresencial en Mataro (Barcelona)

Precio: 800 €
Duración: 4 meses

Resumen

Requisitos: - Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de GRADUAT EN ESO o equivalent.

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure) / 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, dels temes 7 a 12, ambdós inclosos, i dels temes 15 al 25, ambdós inclosos, del temari.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari que figura a l’apartat 1.2 d’aquestes bases.

TERCER EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació dels coneixements de tot el temari que figura al punt 1.2 d’aquestes bases i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat, a les quals fa referència la base 1.1.Per a la realització del supòsit pràctic, les persones aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal qualificador acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per les persones aspirants com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para que puedas superar las oposiciones de técnico especialista de la Generalitat de Catalunya del grupo de servicios penitenciarios, de manera que ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para la realización y superación de las oposiciones a auxiliar administrativo de la administración pública en Cataluña. Requisitos: Para poder ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Tarragona
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. Titulación ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Con esta formación vas a salir preparado en todas las facetas para encaras unas oposiciones para ser administrativo en los servicios de salud, tanto en todo lo relacionado con el ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: -Ser español/a o nacional de un Estado de la Unión Europea o nacional de algún ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: No hay requisitos mínimos para la realización de este curso, pero en el apartado del temario se especifican las condiciones que deben reunir todas aquellas personas que se presentan a ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es la de estar en posesión de una Diplomatura Universitaria o título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

  Oposición
  Online
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.