Formación Laboris
Curso relacionado

Oposición para Administratiu/iva de la Generalitat de Catalunya (Manresa)

CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL
CELP Formació. CENTRE D,ENSENYAMENT LA PLANA, SL

Oposición Presencial en Manresa (Barcelona)

Precio:
Duración: 11 meses

Resumen

Curso de preparación para las Oposiciones a Administrativo/iva de la Generalitat de Catalunya. Clases presenciales con profesorado especializado. Se imparte todo el temario. Las clases se realizan en catalán.

Información adicional

Requisitos: Edad: Mayores de 18 años. Estudios: CFGS/Bachillerato o FP 2/BUP

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

Administració en general i catalana.
1. Dret constitucional. Organització política
Tema 1 Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Tema 2 Institucions estatals i organització territorial de l'Estat
El cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes i les entitals locals.
Tema 3 L'Estatut d'autonomia de Catalunya
Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 4 Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

2. Administració pública. El dret administratiu
Tema 5 Organització de l'Administració de la Generalitat. Principis de l'organització administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. L'organització administrativa.
Tema 6 Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres. La competència administrativa: concepte i alteracions.

Tema 7 L'acte administratiu
L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Tema 8 El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.
Tema 9 Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 10 Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L'òrgan de contractació a l'Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Tema 11 Procediment de la contractació administrativa
L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte.
Tema 12 Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l'activitat de l'administració pública. L'activitat de foment.

3. Unió Europea.
Tema 13 Configuració de la Unió Europea.

4. Gestió de recursos humans
Tema 14 Estructura i ordenació de l'ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Tema 15 Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d'ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Tema 16 Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Tema 17 Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Gestió economicofinancera
Tema 18 El pressupost de la Generalitat de Catalunya i la Comptabilitat Pública.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 19 El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris. El pressupost orientat a resultats.
Tema 20 L'execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l'estat de despeses. Execució de l'estat d'ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.

6. Organització del treball
Tema 21 Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 22 Organització i qualitat
La qualitat a l'Administració pública.
Tema 23 Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 24 Recepció i registre de documents.
Tema 25 Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Administració Espanyola.
Tema 26 Polítiques d´Igualtat de Gènere. Particularitats de l´Organització Administrativa Espanyola: Delegats del Govern, Subdelegats, etc.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: Para ser admitidos en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: * Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Las Corporaciones Locales están convocando oposiciones para plazas de Auxiliares Administrativos y Administrativos constantemente , a éstas se pueden presentar todas las personas que cumplan con los ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Los requisitos para este curso son: Nacionalidad: española o de la Unión Europea, Unión Europea, o bien tener familiares directos o cónyuges que tengan la nacionalidad comunitaria.Edad mínima: 18 ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.·Haver complert els 16 anys i, ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: Para ser admitidos en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: * Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado ...

  Oposición
  Semipresencial en Tarragona
  A consultar
Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.